PRZEDSZKOLE NR 10

 

Nawigacja

Opłaty

Opłaty za przedszkole

                                                                                                                                      

 

 

Płatności w roku szkolnym 2014/2015

WNOSZENIE OPŁAT W PRZEDSZKOLU NR 10

I. Informacje ogólne

Przedszkole nr 10 czynne jest w godzinach od 7:00 do 17:00. Rodzice/opiekunowie wnoszą opłaty za czas pobytu dziecka w przedszkolu oraz wyżywienie. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 8,00 zł. Bezpłatny czas pobytu dziecka w przedszkolu (czas realizacji podstawy programowej) wyznaczony jest w godzinach od 7:00 do 13:00.

Urząd m. st. Warszawy zapewnia dwa bezpłatne zajęcia dodatkowe w przedszkolach. O ich wyborze decyduje dyrektor placówki w porozumieniu z rodzicami. Po godzinie 13:00 opłata za godzinę wynosi 1 złoty, w tym zajęcia dodatkowe. Bez zmian pozostają dotychczasowe ulgi i zwolnienia z opłat oraz zasady płatności za posiłki.

Godziny pobytu dziecka w przedszkolu Wysokość opłaty
7.00 – 13.00 bezpłatnie
13.00 – 17.00 1 zł/ godzina.

II. Naliczanie opłat

Tabela opłat za całodzienny pobyt dziecka w przedszkolu

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Opłata za godziny świadczone przez przedszkole poza podstawą programową 1 zł za godzinę

13.00-17.00
Stawka żywieniowa 8,00 zł dziennie za 3 posiłki
Fundusz Rady Rodziców deklarowana kwota

NUMERY KONT BANKOWYCH Przedszkola:
50 1030 1508 0000 0005 5051 1029 – konto do wpłat za godziny świadczone przez przedszkole poza podstawą programową;

81 1030 1508 0000 0005 5051 1053 – konto do wpłat za żywienie dzieci.

Opłatę wnosi się w formie gotówkowej, bądź przelewem na wskazany numer rachunku bankowego, po uzgodnieniu jej wysokości z intendentem placówki (z uwagi na odpisy za nieobecności dziecka) do 10-go każdego miesiąca.

Wpłaty na rzecz Rady Rodziców (wg deklaracji) przyjmowane są tylko w kasie przedszkola.

III. Zwrot opłat za żywienie i pobyt dziecka w przedszkolu

 1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za pierwszy dzień nieobecności podlega zwrotowi jeżeli: rodzic/prawny opiekun poinformuje przedszkole o nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania najpóźniej do godziny 9.00.
 2. W przypadku niezgłoszenia nieobecności dziecka do godziny 9.00 w pierwszym dniu nieobecności zwrotowi podlega oplata tylko za pozostałe dni nieobecności.

IV. Zwolnienie z opłat za czas pobytu dziecka ponad czas realizacji podstawy programowej

Zasady obniżania lub nie pobierania opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu nr 10:

• Zwalnia się z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę:

 1. wychowanka rodzinnego domu dziecka działającego na terenie m.st. Warszawy oraz dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie m.st. Warszawy;
 2. jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia tj. 1.200,00 zł
  1. W przypadku, gdy dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza 75% lecz nie przekracza 100% (1.600,00 zł) minimalnego wynagrodzenia, opłata wynosi 50%
  2. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo, opłata za każde dziecko wynosi 75% kwoty opłat. Obniżenie opłaty dotyczy również dziecka, którego rodzeństwo uczęszcza do innego przedszkola publicznego lub niepublicznego prowadzonego na terenie m.st. Warszawy
  3. Z "ulgi prorodzinnej" polegającej na obniżeniu opłaty do 75% mogą skorzystać dzieci mające rodzeństwo w żłobku lub klubie dziecięcym wpisanym do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Prezydenta m. st. Warszawy oraz dzieci mające rodzeństwo uczęszczające do dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy
  4. W przypadku zbiegu ww. uprawnień przysługuje tylko jedno uprawnienie wybrane przez rodzica (opiekuna prawnego)

Wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty wraz z oświadczeniem o dochodach (załącznik nr 3 do Statutu Przedszkola) rodzice (opiekunowie prawni) składają do dyrektora przedszkola najpóźniej do 10 dnia miesiąca. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do Statutu Przedszkola.

Dyrektor przedszkola rozpatruje wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Zwolnienie lub obniżenie opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę następuje na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Obniżenie opłaty dla rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola lub dziecka, którego rodzeństwo uczęszcza do innego przedszkola następuje na rok szkolny.

Ilekroć jest mowa o dochodach rodziców (opiekunów prawnych) oznacza to zawsze dochody brutto.

Podstawa prawna: uchwała nr XVII/326/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy, ze zmianami: uchwała Nr XXI/424/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. nr 157, poz. 4968; uchwała nr XXIII/463/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 września 2011r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2001 r. Nr 180, poz. 5543; uchwała Nr XXXII/744/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 lutego 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r., poz. 2806) oraz Statut Przedszkola Nr 10.

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA:

oswiadczenie_rodzica_o_dochodach.doc

Wniosekozwolnieniezoplat(1).doc